Çubuk Gevher Nesibe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – Çubuk

#1
Çubuk Gevher Nesibe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – Çubuk Telefon Numarası ve Adresi
Adres:
Cumhuriyet Mah. Ankara (1.Kısım) Bulvarı No:66 Pk:06760 Çubuk/Ankara
Telefon: (312) 838 44 07
Fax: (312) 837 68 70
 
Yukarı